سفارش قرارداد کشتن | قاتل را به صورت آنلاین استخدام کنید

شما می توانید یک قتل را در وب سایت ما سفارش دهید دستور قتل قرارداد برای پول در جامعه جنایی روسیه ناشناس ، محرمانه و ایمن است. مخاطبین ما برای تماس در عکس و مواد ویدئویی که منتشر می کنیم مشخص شده اند تا درک کنید که ما واقعاً یک جامعه جنایتکار هستیم: …   … … … … … […]

Читать далее →